Obchodní podmínky

 • Taneční škola Palas je občanské sdružení s cílem zkvalitnění prožití vašeho volného času.
 • Váš zodpovědný přístup k přihlašování kurzů a včasná úhrada kurzovného přispívají k úspěšnému naplnění našich i vašich cílů.
 • Taneční škola Palas pro vás připravuje kurzy pečlivě a s předstihem. Zajišťujeme pronájmy tanečních sálů, kapacity kvalitních lektorů a další služby spojené s průběhem kurzu.
Máte dotazy, náměty, připomínky? Napište nám vzkaz.

Obchodní podmínky

Všeobecné (obchodní) podmínky taneční školy TŠ Palas platné od roku 2011, platí do zveřejnění nových obchodních podmínek

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Níže uvedenými Obchodními podmínkami se řídí veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi občanským sdružením taneční škola Palas dance se sídlem sdružení V družstvu 1180, 739 34 Šenov, IČ: 22762884 (dále jen TŠ Palas dance) a jednotlivými objednateli (dále jen objednatel nebo účastník)
 • Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti TŠ Palas dance a objednatelů.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.
 • Je-li smluvní stranou objednatel - student, řídí se vztahy, které nejsou těmito podmínkami upravené, ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 • Je-li smluvní stranou objednatel - podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění příslušných novel.
 • TŠ Palas dance Šenov zajišťuje taneční kurzy a akce dle specifikace uvedené na webových stránkách v "Akce a soutěže" nebo " Kurzy".
 • Pokud tyto všeobecné (obchodní) podmínky nestanoví jinak, platí pro  TŠ Palas dance Šenov a objednatele příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a cenových předpisů.

Přihlášení - objednání kurzu nebo účasti na akci TŠ Palas dance

 • Zájemci o taneční kurz (fyzické osoby nebo firmy) se přihlašují zásadně na celý běh kurzu a jsou povinni zaplatit kurzovné též za celý běh kurzu.
 • Termíny a ceny kurzů jsou podrobně uvedeny na webových stránkách v částech "Akce a soutěže" nebo " Kurzy".
 • Kurzovné je sjednáno dohodou mezi TŠ Palas dance Šenov a zájemcem na základě vyplněné, podepsané a přijaté přihlášky, nebo na základě přihlášky podané online z webové stránky www.tspalas.com nebo na základě e-mailem zaslané závazné objednávky. Objednávka zaslaná e-mailovou poštou je považována za závaznou přihlášku a projevuje tím souhlas s obchodními podmínkami.
 • Přihlášky podané online nebo zaslané e-mailovou poštou je možno posílat nejpozději do jednoho měsíce před zahájením kurzu. Měsíc před zahájením kurzu jsou přijímány jen vyplněné a podepsané přihlášky, které je ale možno zaslat také současně, nebo ihned po zaslání přihlášky podané online nebo e-mailovou poštou.
 • Dbejte, prosím, aby byla přihláška vyplněna kompletně, čitelně a srozumitelně.
 • Odesláním přihlášky vyjadřujete Váš souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
 • Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly přijaty, a to až do úplného naplnění kapacity výuky.
 • V případě naplnění kapacity v konkrétním termínu výuky nabídneme zájemci jiný termín nebo možnost zapsat se jako náhradník.
 • Uzávěrka přihlášek probíhá zpravidla 7 pracovních dnů před zahájením výuky.
 • Dokladem o akceptování Vaší objednávky a zařazení do výuky je výzva k zaplacení, která Vám je zaslána e-mailem, popř. poštou.
 • Pokud Vám do pěti pracovních dnů po zaslání Vaší objednávky nepřijde žádná reakce, informujte se prosím, zda byla Vaše objednávka řádně doručena.

Způsob placení

 • Kurzovné se platí vkladem nebo bankovním převodem na účet vedený u Poštovní spořitelny a.s.,     č. účtu 249909236/0300, VS - datum narození  zájemce.
 • Další možnost   zaplacení kurzovného je složenkou typu C na adresu taneční školy.
  Kurzovné je možno zaplatit též v hotovosti při podání přihlášky nebo v den zahájení výuky. Veškeré platby musí být zaplaceny nejpozději do dne začátku výuky, jinak si taneční škola vyhrazuje právo účtovat penále z prodlení dle platných předpisů. 
 • členové klubu taneční reprezentace platí roční kurzovné související s ročním členstvím od 16.9. do 15.9. následujícího roku ve třech splátkách a platbou letní taneční školy, která je součástí celoročního kurzovného. V případě ukončení členství před uplynutím ročníku je člen povinen doplatit roční kurzovné ke dni ukončení členství.
 • Penále ze zpožděné platby činí 0,1 % denně. Zaslání upomínky 200,- Kč, pokuta za zpožděnou platbu je 50,- Kč za den.

Stornovací poplatky

 • Zrušení smlouvy je nutno provést jen písemně a zrušení smlouvy podléhá těmto stornovacím poplatkům:
  • od 30. do 21. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 25 % kurzovného
  • od 20. do 11. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 50 % kurzovného
  • od 10. - 1. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 75 % kurzovného
  • v den a po zahájení kurzu je stornovací poplatek 100 % kurzovného
 • Z důvodu nemoci před zahájením kurzu činí stornopoplatek 10% z původní ceny,
 • Jestliže účastníkovi brání v účasti nějaké nepředvídatelné okolnosti, bude mu umožněno zúčastnit se některého z následujících kurzů bez jakýchkoliv stornopoplatků.
 • Účast může být přeložena na kterýkoliv jiný termín kurzu. Stornovací poplatky budou účtovány i v případě, že účastník zruší účast v kurzu v náhradním termínu.
 • Stornopoplatky se neúčtují jen v případě, že kurz nebyl z provozních důvodů zahájen

Vracení kurzovného

 • Po zahájení kurzu se platba nevrací
 • Zálohy uhrazené před zahájením kurzu jsou závazné a nevrací se (výjimkou jsou zdravotní důvody).
 • V průběhu kurzů se vrací část kurzovného pouze z důvodů vážného onemocnění nebo změny bydliště znemožňující navštěvování kurzu. Tyto důvody je student povinen  písemně prokázat
 • Z důvodu nemoci v průběhu kurzu - vrací pouze poměrná část kurzovného a odečítá se 10% stornopoplatek. Povinnost každého účastníka kurzu nebo akce je ihned po onemocnění tuto skutečnost písemně nebo mailem nahlásit.
 • Účastník, který neabsolvuje celou zaplacenou výuku, nemá nárok na vrácení kurzovného

Organizace kurzů

 • Kurz je zahájen v případě, že počet uchazečů a provozní podmínky zaručují realizaci kurzu v dostatečné kvalitě.
 • Všechny případné změny výuky Vám dáme vědět e-mailem a na webových stránkách www.tspalas.com.
 • Účastníci kurzu ihned hlásí písemně nebo mailem onemocnění  Taneční škole Palas.
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Nevyučuje se o státních svátcích a vánočních prázdninách.
 • Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa a data konání, časového harmonogramu, zrušení výuky z provozních důvodů (nemoc nebo rodinné důvody na straně lektora).
 • V případě zrušení výuky nebo její části z důvodů na straně TŠ Palas, vzniká objednateli nárok na nahrazení výuky nebo vrácení zaplacené ceny výuky nebo její poměrné části.
 • Účastníci výuky jsou povinni dodržovat platné předpisy, domovní řád budovy a pokyny lektora, týkající se pohybu v budově, ve které probíhá výuka.

Spokojenost s výukou

Informujte nás v případě, že nejste spokojeni s přístupem lektora, obsahem nebo způsobem výuky. Tyto Vaše stížnosti budeme řešit individuálně. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti Vám nabídneme odpovídající kompenzaci.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů se řídí Zákonem. č. 101/2000 Sb., s údaji získanými od Vás nakládáme v souladu s tímto zákonem.
 • TŠ Palas se zavazuje respektovat důvěrný charakter Vašich soukromých nebo firemních dat.
 • Sdělené údaje, které od Vás získáme, mohou být využity k marketingovým aktivitám souvisejícím s nabízením našich současných a budoucích produktů a služeb.
 • Získané údaje nebudou předány třetím osobám.

Zvláštní ustanovení

 • Zapůjčení kostýmů je pro členy klubu taneční reprezentace zdarma.
 • Zapůjčení kostýmů pro nečleny je zpoplatněno částkou 300,- Kč za den.
 • Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat lektora, zvláště pokud se jedná o dodávání veškerých služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele.
 • Objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek výuky s lektorem.
 • V případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci  je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že výuka nebude řádně dokončena.
Comments